اعضای شورای مرکزی EDC دانشگاه

نام و نام خانوادگی

سمت

آقای دکتر پیمان نامدار

رئیس دانشگاه

آقای دکتر احسان مدیریان

معاون آموزشی دانشگاه

خانم دکتر سونیا اویسی

مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

آقای دکتر رامین سرچمی

عضو هیات علمی مرکز مطالعات

خانم دکتر افسانه یخ فروش ها

عضو هیات علمی مرکز مطالعات

آقای دکتر امیرمحمد کاظمی فر

رئیس دانشکده پزشکی شهید بابایی

خانم دکتر مرجان بلبلیان

رئیس دانشکده دندانپزشکی

آقای دکتر رزاق محمودی

رئیس دانشکده بهداشت و پیراپزشکی

      خانم دکتر لیلی یکه فلاح

رئیس دانشکده پرستاری و مامایی

خانم دکتر بنفشه آراد

معاون آموزشی بالینی دانشکده پزشکی

خانم دکتر زهره یزدی 

معاون آموزشی علوم پایه دانشکده پزشکی

خانم دکتر ندا حاجی حسنی

معاون آموزشی دانشکده دندانپزشکی

خانم فاطمه رنجکش

معاون آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی

خانم دکتر سیما رفیعی

معاون آموزشی دانشکده بهداشت

آقای دکتر یوسف اکبری شهرستانکی

معاون آموزشی دانشکده پیراپزشکی


گروه دورانV6.0.9.0