• ساعت : ۸:۵۱:۱۶
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ 
برای دستیابی به اهداف عملیاتی مركز بهداشت استان قزوین برنامه ریزی می شود

امروزه تدوین اهداف سازمانی بخشی از وظایف یک سازمان شده است، اما با گذر زمان، خیلی از سازمان ها متوجه می شوند که تلاش کافی برای دستیابی به اهداف خود نکرده و فقط آن هایی به اهداف خود می رسند که برای آن ها طرح ها و برنامه هایی را ترسیم کرده باشند. در همین راستا برای دستیابی به اهداف عملیاتی مرکز بهداشت استان قزوین برنامه ریزی می شود.

مهندس حمید گلناری، دبیر کمیته برنامه ریزی استراتژیک مرکز بهداشت استان قزوین با بیان مطلب فوق، افزود: روز 29 آبان 1400 نشست کمیته برنامه ریزی استراتژیک معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قزوین با حضور کلیه مدیران و مسؤولان گروه های مرکز بهداشت استان قزوین برگزار شد و ابتدا بر خوداظهاری به موقع و کامل فعالیت های تعریف شده در برنامه عملیاتی سال 1400 تأکید شد و در ادامه، نحوه اجرای فعالیت ها و درج مستندات در سامانه برنامه عملیاتی وزارت بهداشت (HOP)  مطرح شد.

وی اظهار کرد که مسلماً اجرای فعالیت های تعریف شده در برنامه عملیاتی سال 1400 مهم است و اجرای به موقع و موثر آن ها باعث دستیابی به اهداف خواهند شد. مهندس گلناری، ادامه داد که مقرر شد گروه های فنی معاونت بهداشت دانشگاه در خصوص ارزیابی و انطباق فعالیت های تخصصی خود، برنامه ریزی و اقدام کنند.

گفتنی است، در پایان این نشست، مقرر شد نسبت به استخراج درصد دستیابی به اهداف حوزه معاونت بهداشت دانشگاه طی شش ماهه اول سال بررسی و آنالیز شود و برای دستیابی 100 درصدی به اهداف عملیاتی و استفاده از فرصت باقیمانده تا پایان سال، برنامه ریزی و اقدام شود.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V6.0.9.0